Leveringsvoorwaarden

 
 

Aan de zorgovereenkomst verbonden voorwaarden tussen cliënt en Kraamzorg Jolanda

 

Artikel 1: Inleidende Bepaling

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het tot stand brengen van een relatie tussen de Kraamzorg Jolanda en cliënt. Opdrachtnemer hierbij is de Kraamzorg Jolanda en opdrachtgever is de cliënt.

Artikel 2: Totstandkoming van deze overeenkomst

a. Inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden door middel van bijgaande zorgovereenkomst.
b. De zorgovereenkomst komt tot stand door de ondertekening door cliënt.

Artikel 3: Arbo-wettelijke voorwaarden bij het verlenen van de Kraamzorg

a. In het kader van de Arbo-wet stelt Kraamzorg Jolanda de uitdrukkelijke voorwaarde dat het bed tijdens de gehele kraamperiode op een werkhoogte van minimaal 70 cm staat
b. Er dient warm stromend water aanwezig te zijn op de etage waar de baby wordt verzorgd.
c. De werkhoogte van de commode dient volgens de Arbo-richtlijnen 100 cm te zijn.
d. De bodem van het kinderledikant dient tussen 80 – 90 cm te staan.
e. Indien de werkomstandigheden van dien aard zijn, dat de kraamverzorgende haar taak niet kan uitvoeren, behoudt Kraamzorg Jolanda Kraamzorg zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Gebruik vervoer kraamverzorgende

a. Indien Kraamzorg Jolanda een ongevallen inzittenden verzekering heeft afgesloten, kan haar auto voor het gezin wordt gebruikt. Cliënt dient daarvoor toestemming te verlenen. De reiskosten (€ 0,19 per km) komen voor rekening van cliënt. Eventuele schade die ontstaat, kan niet bij de kraamverzorgende worden verhaald. (let op: het betreft niet de kosten woon-werk verkeer)
b. Kraamzorg Jolanda kan slechts met toestemming van cliënt en voor eigen risico van cliënt gebruik maken van cliënt ’s auto.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

a. Schade veroorzaakt door de Kraamzorg Jolanda dient binnen 5 dagen na het beëindigen van de kraamtijd schriftelijk bij de Kraamzorg Jolanda worden gemeld.
b. Kraamzorg Jolanda heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten ter dekking van materiële en immateriële schade als gevolg van de uitoefening van werkzaamheden als kraamverzorgende.

Artikel 6: Annulering

a. Annulering van de overeengekomen zorg kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
b. Indien annulering op basis van medische gronden geschiedt, is cliënt geen annuleringskosten verschuldigd.
c. Bij annulering om een andere reden worden de annuleringskosten, zijnde de inschrijvingskosten conform de NZA tarieven bij de verzekeraar en een bedrag van € 75,00 als annuleringskosten bij de cliënt in rekening gebracht.
d. Kraamzorg Jolanda kan de zorgovereenkomst definitief beëindigen; dit in geval cliënt en/of huisgenoten gedrag vertonen dat voor de kraamverzorgende onacceptabel is of wanneer de arbeidsomstandigheden zo slecht zijn dat de gezondheid en/of veiligheid van de kraamverzorgende niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 7: Betaling

a. Cliënt dient bij wijzigen van verzekeraar dit direct door te geven aan Kraamzorg Jolanda.
b. De nota zal via Kraamzorg Jolanda Kraamzorg digitaal worden ingediend bij de verzekeraar van cliënt en betreffende verzekeraar zal normaliter de nota voldoen.
c. Mocht cliënt ten tijde van de zorg niet verzekerd zijn voor betreffende zorg dan blijft cliënt in eigen persoon verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de geldelijke verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst
d. De betalingstermijn is 21 dagen. Na deze termijn is Kraamzorg Jolanda Kraamzorg gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen.
e. Voor geleverde Kraamzorguren is een wettelijke eigen bijdrage verplicht. Normaliter wordt deze door de zorgverzekeraar aan Kraamzorg Jolanda vergoedt.. Indien de verzekeraar van cliënt deze eigen bijdrage niet aan Kraamzorg Jolanda vergoedt zal cliënt de eigen bijdrage rechtstreeks aan Kraamzorg Jolanda dienen te betalen.
f. Bij het niet tijdig voldoen van de nota is Kraamzorg Jolanda Kraamzorg gemachtigd verdere juridische stappen te ondernemen, waarbij alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van cliënt komen.

Artikel 8: Klachtenbehandeling

a. Kraamzorg Jolanda stelt alles in het werk om de kraamperiode zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Mocht cliënt onverhoopt klachten hebben, dan dient cliënt dit direct met kraamverzorgende c.q. Kraamzorg Jolanda te bespreken. Kraamzorg Jolanda is lid van klachtenregeling instituut Solo Partners. (Solopartners.nl)

Artikel 9: Privacy

a. Bij het leveren en/of verlenen van diensten aan cliënt houdt Kraamzorg Jolanda zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).